Close

Oferta

ODSZKODOWANIA KOMUNIKACYNJE

Odszkodowanie w języku potocznym jest często utożsamiane mylnie z zadośćuczynieniem, co z prawnego punktu widzenia stanowi dwie oddzielne instytucje. Odszkodowanie zostało uregulowane w treści art. 444 § 1 k.c i stanowi równowartość szkody majątkowej czyli szkody na mieniu pokrzywdzonego jak również utracone korzyści. Szkody odszkodowawcze to nie tylko równowartość uszkodzonego pojazdu ale również koszty związane z uszkodzeniem ciała czy też rozstrojem zdrowia ( koszty leczenia, rehabilitacji, pobytu w szpitalu jak również koniecznej opieki ), które są niezbędne i celowe w celu poprawy stanu zdrowia.

Wszelkie szkody niemajątkowe , ze względu na swój niematerialny charakter ( cierpienie fizyczne i psychiczne osoby poszkodowanej ) stanowią natomiast zadośćuczynienie i zostały uregulowane w treści art. 445 § 1 k.c. Zadośćuczynienie ma zatem na celu zrekompensować ujemne przeżycia ofiary wypadku, jak również w wypadku śmierci poszkodowanego cierpienia jego bliskich. Określenie stosownego zadośćuczynienia każdorazowo odpowiada indywidualnym warunkom i przyjętej stopie życiowej poszkodowanego .

Zarówno odszkodowanie jak zadośćuczynienie stanowią dwie niezależne instytucje prawa cywilnego i nie ma przeszkód w dochodzeniu ich łącznie bądź każdego z osobna.

Nasza kancelaria oferuje usługę dochodzenia roszczeń odszkodowawczych jak również stosownego zadośćuczynienia, którą świadczą na Państwa rzecz wykwalifikowani prawnicy z którymi podjęliśmy współpracę. Wynagrodzenie za postępowanie przesądowe stanowi zryczałtowaną stawkę bądź rozliczenie w formie prowizji, które jest uzależnione od uzyskanego efektu. Reprezentacja Klienta w postępowaniu sądowym stanowi każdorazowo osobną umowę uzależnioną od analizy poszczególnej sprawy po zakończeniu postępowania polubownego oraz decyzji Klienta.

POLISOLOKATY

Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe ( UFK ) powszechnie zwane „poliso lokaty” stanowią tzw. produkt łączony w zakresie indywidualnego bądź grupowego ubezpieczenia na życie wraz z funduszem inwestycyjnym, gdzie ubezpieczony zobowiązuje się do okresowych wpłat. Produkt ten często wiązał się z wysokim ryzykiem zwrotu inwestycji jak również utratą znacznej części środków w związku z przedterminowym zerwaniem umowy.

Utrata znacznej części środków była związana między innymi z tzw. opłatą likwidacyjną , którą nakładały fundusze inwestycyjne na ubezpieczonych , gdzie jej wysokość była określona procentowo i dochodziła nawet do 90 % wkładu. Opłata była naliczana na podstawie zapisu w umowie zawartej pomiędzy klientem a towarzystwem ubezpieczeniowym . Klienci Towarzystw Ubezpieczeniowych , często nieświadomi swoich praw , godzili się na taki stan rzeczy. Aktualnie zapisy takie zostały uznane za klauzule abuzywne ( niedozwolone ) w związku z czym ich postanowienia nie mają mocy prawnej tym samym przysługuję Państwu zwrot nienależnie pobranego świadczenia.

Jeżeli utraciliście Państwo środki finansowe w wyniku zerwania takiej umowy oferujemy usługę oparta na możliwości dochodzenia tych roszczeń zarówno na etapie polubownym ( negocjacji z Towarzystwem Ubezpieczeniowym ) jak również sądowym. . Konsultacja prawna jest bezpłatna !

SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU / WYNAGRODZENIE ZA BEZUMOWNE KORZYSTANIE Z NIERUCHOMOŚCI

Właścicielom bądź użytkownikom wieczystym gruntów na których usytuowane zostały sieci elektroenergetyczne , rury przesyłowe ( gazowe, wodociągowe, ciepłownicze ) lub nadajniki sieci GSM przysługuje od ich właściciela wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu.

Nasza Kancelaria oferuje darmową analizę sprawy , doświadczony Radca Prawny bądź Adwokat przeanalizuje dokumenty i oceni zasadność roszczenia. W wypadku pozytywnej oceny współpracujący z nami prawnicy przeprowadza w Państwa imieniu negocjacje o wypłatę stosownego wynagrodzenia. Nie pobieramy opłat wstępnych a jedynie premię od uzyskanego efektu przeprowadzonych negocjacji !

Jeśli przedsiębiorca przesyłowy będzie uchylał się od wypłaty należnego wynagrodzenia nasi prawnicy mogą reprezentować Państwa interesy przed sądem .
W wypadku uzasadnionej konieczności przeprowadzenia procesu sądowego możemy pokryć koszty sądowe oraz obsługę prawną !

KOMPENSATY POSZKODOWANCYCH/OFIAR NIEKTÓRYCH PRZESTĘPSTW

Kancelaria Vesta oferuje usługę pomocy prawnej w zakresie dochodzenia państwowej kompensaty przysługującej ofiarom niektórych czynów zabronionych.
Państwowej kompensaty za popełnienie niektórych przestępstw może dochodzić:
1. Osoba, która na skutek popełnionego czynu zabronionego doznała ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia, trwających dłużej niż 7 dni;
2. Osoba najbliższa (najbliższa rodzina, tj. małżonek, dzieci) wobec osoby, która w wyniku popełnionego czynu zabronionego poniosła śmierć.
w terminie 5 lat, liczonym od daty popełnienia przestępstwa.

Państwowej kompensaty można dochodzić z tytułu utraconych zarobków lub innych środków utrzymania, kosztów związanych z leczeniem i rehabilitacją, a także z tytułu kosztów pogrzebu.

Państwowa kompensata przysługuje w wysokości do 25.000 zł, a w przypadku śmierci ofiary, osobom najbliższym w wysokości do 60.000 zł.
Do zastosowania przedmiotowej ustawy i dochodzenia kompensaty nie jest wymagane skazanie czy nawet wykrycie sprawcy lub sprawców czynu zabronionego. Należy jedynie wykazać, że takowe przestępstwo zaistniało i skutkowało rozstrojem zdrowia poszkodowanego, trwającym powyżej 7 dni.

 

ANALIZA UMÓW

Umowy prawne są na porządku dziennym każdego z nas, jednak często nie zdajemy sobie sprawy z konsekwencji ich zapisów, dlatego właśnie Kancelaria Vesta oferuje profesjonalną analizę prawną umów wraz z komentarzem , którą dokonuje Radca Prawny bądź Adwokat . Wszelkie niejednoznaczne zapisy zostaną wyłuszczone wraz z odpowiednim komentarzem. Analiza prawna pozwoli uniknąć przyszłych kłopotów! W zakres oferowanej usługi wchodzą umowy deweloperskie/umowy o pracę/ umowy sprzedaży/ umowy dzierżawy/ umowy najmu.