Close

Nasi specjaliści pracują na Twój sukces

O NAS

Co chcemy osiągnąć ?

Pragniemy dla Ciebie i Twoich bliskich tworzyć nową rzeczywistość prawną i finansową. Rzeczywistość w której będziesz podmiotem przysługujących Ci praw a wielkie korporacje czy też koncerny nie będą wykorzystywać swojej dominującej pozycji w działaniu na Twoją niekorzyść, gdzie te same korporacje nie maksymalizują zysków wprowadzając świadomie w błąd klientów.W jaki sposób ?

Uświadamiając klientów co do przysługujących im praw, reprezentując ich interesy poprzez dochodzenie należnych im roszczeń oraz oferowanie usług konkurencyjnych opartych na zasadach win-win. Tworząc poprzez kadrę wyspecjalizowanych profesjonalistów utrwalona linię orzecznictwa sądowego, która zminimalizuje ryzyko procesowe do skrajnych i niejednoznacznych przypadków. Oferując usługi konkurencyjne oparte na transparentnym selekcjonowaniu ich dostawców, które pozwoli wyeliminować z rynku podmioty, które świadczą usługi nieuczciwe czy też obarczone wysokim ryzykiem. Chcemy tworzyć najwyższe standardy jakości i obsługi klienta !

Co oferujemy ?

Oferujemy usługę pomocy prawnej w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych w zakresie szkód osobowych oraz majątkowych. W tym celu nasza kancelaria nawiązała współpracę z wykwalifikowanymi prawnikami, którzy dokonają wnikliwej analizy sprawy oraz podejmą stosowne działania. Szczegóły znajdą Państwo w zakładce odszkodowania.

NASZA OFERTA

ODSZKODOWANIA KOMUNIKACYJNE

Nasza kancelaria oferuje usługę dochodzenia roszczeń odszkodowawczych jak również stosownego zadośćuczynienia, którą świadczą na Państwa rzecz wykwalifikowani prawnicy z którymi podjęliśmy współpracę. Wynagrodzenie za postępowanie przed sądowe stanowi zryczałtowaną stawkę bądź rozliczenie w formie prowizji, które jest uzależnione od uzyskanego efektu. Reprezentacja Klienta w postępowaniu sądowym stanowi każdorazowo osobną umowę uzależnioną od analizy poszczególnej sprawy po zakończeniu postępowania polubownego oraz decyzji Klienta.

Czytaj więcej ...
POLISOLOKATY

Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe ( UFK ) powszechnie  zwane „poliso lokaty”  stanowią tzw.  produkt łączony w zakresie indywidualnego bądź grupowego ubezpieczenia na życie wraz z funduszem inwestycyjnym,  gdzie ubezpieczony zobowiązuje się do okresowych wpłat. Produkt ten często wiązał się z wysokim ryzykiem zwrotu inwestycji jak również utratą znacznej części środków w związku z przedterminowym zerwaniem umowy.

Jeżeli utraciliście Państwo środki finansowe w wyniku zerwania takiej umowy oferujemy usługę oparta na możliwości dochodzenia tych roszczeń zarówno na etapie polubownym ( negocjacji z Towarzystwem Ubezpieczeniowym ) jak również sądowym. Konsultacja prawna jest bezpłatna !

Czytaj więcej ...
SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU

Właścicielom bądź użytkownikom wieczystym gruntów na których usytuowane zostały sieci elektroenergetyczne ,  rury przesyłowe ( gazowe, wodociągowe, ciepłownicze ) lub nadajniki sieci GSM przysługuje od ich właściciela wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu.

Czytaj więcej ...
KOMPENSATY POSZKODOWANCYCH/OFIAR NIEKTÓRYCH PRZESTEPSTW

Kancelaria Vesta oferuje usługę pomocy prawnej w zakresie dochodzenia państwowej kompensaty przysługującej ofiarom niektórych czynów zabronionych. Państwowej kompensaty za popełnienie niektórych przestępstw może dochodzić:

1. Osoba, która na skutek popełnionego czynu zabronionego doznała ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia, trwających dłużej niż 7 dni;

2. Osoba najbliższa (najbliższa rodzina, tj. małżonek, dzieci) wobec osoby, która w wyniku popełnionego czynu zabronionego poniosła śmierć.

w terminie 5 lat, liczonym  od daty popełnienia przestępstwa.

Czytaj więcej ...
ANALIZA UMÓW

Umowy prawne są na porządku dziennym każdego z nas, jednak często nie zdajemy sobie z sprawy z konsekwencji ich zapisów, dlatego właśnie Kancelaria Vesta oferuje profesjonalną analizę prawną umów wraz z komentarzem , którą dokonuje Radca Prawny bądź Adwokat . Wszelkie niejednoznaczne zapisy zostaną wyłuszczone wraz z odpowiednim komentarzem. Analiza prawna pozwoli uniknąć przyszłych kłopotów! W zakres oferowanej usługi wchodzą umowy deweloperskie/umowy o pracę/ umowy sprzedaży/ umowy dzierżawy/ umowy najmu.

Czytaj więcej ...

GWARANTUJEMY

Bezpłatną konsultacje sprawy
Jednoznaczne warunki wynagradzania bez ukrytych opłat
Zespół wykwalifikowanych specjalistów

PARTNERZY

Kontakt

 ul. Staroměstská 534, Staré Město, 739 61 Třinec ,     +48 730 330 300
NIP:CZ 04390709, Regon:04390709

kontakt

Zgłoś sprawę do bezpłatnej konsultacji

Fields marked with an * are required

Kancelaria VESTA s.r.o., ul. Staroměstská 534, Staré Město, 739 61 Třinec, NIP:CZ 04390709, Regon:04390709